Informacje wstępne

FM GROUP POLSKA Sp. z o.o. z zakładem głównym we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 895-21-99-148 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana „FM WORLD POLSKA”, działa w branży Multi-Level Marketingu, oferując szeroki wybór perfum, kosmetyków, produktów chemii gospodarczej oraz kawy i herbaty. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o marketing wielopoziomowy, polegający na sprzedaży i promowaniu produktów poprzez budowanie sieci sprzedaży tworzonej przez ciąg rekomendacji.

Kandydat wyraża chęć przystąpienia do Klubu FM WORLD poprzez wypełnienie, za pośrednictwem strony internetowej pl.fmworld.com, formularza rejestracyjnego w zakładce „Dołącz do nas”. Dla złożenia oferty przez kandydata konieczne jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do wykonywania umowy o uczestnictwo w Klubie FM WORLD (Umowy Partnerskiej, Umowy). W procesie rejestracji wymagane jest podanie unikalnego adresu e-mail oraz danych osobowych.

Zakończenie procesu rejestracji zgodnie z zawartą w niniejszym dokumencie instrukcją prowadzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM WORLD (Umowy Partnerskiej), na mocy której Kandydat staje się członkiem Klubu FM WORLD.

II. Dane kontaktowe

FM GROUP POLSKA Sp. z o.o.  ul. Żmigrodzka 247 NIP: 895-21-99-148 REGON: 382119877 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres do korespondencji: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław

Reklamacje: tel. 71 327 00 00, e-mail: reklamacje@fmworld.com

 

III. Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot

Produkty FM WORLD są dostępne w cenach partnerskich jedynie dla członków Klubu FM WORLD. Aby kupić nasze produkty bezpośrednio od FM WORLD POLSKA, musisz być członkiem Klubu FM WORLD (Partnerem Biznesowym). Możesz też, w określonych przypadkach, budować sieć sprzedaży oraz uzyskiwać rabat handlowy lub wynagrodzenie.

 

IV. Procedura wstąpienia do Klubu FM WORLD

Etapy:

  • Wypełnienie formularza pod adresem rejestracja-pl.fmworld.com - złożenie oferty;
  • Potwierdzenia otrzymania oferty oraz warunkowe przyjęcie oferty wysyłane przez FM WORLD POLSKA na wskazany w formularzu adres e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym;
  • Kliknięcie w link aktywacyjny (moment zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM WORLD);
  • Otrzymanie od FM WORLD POLSKA loginu oraz jednorazowego hasła i potwierdzenia zawarcia umowy.

Czynności techniczne składające się na zawarcie umowy

Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w zakładce „Dołącz do nas” pod adresem rejestracja-pl.fmworld.comKandydat składa FM WORLD POLSKA ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w Klubie FM WORLD, na skutek której Kandydat uzyska członkostwo w Klubie FM WORLD na zasadach w niej określonych, a także w Regulaminie Klubu FM WORLD, Planie Marketingowym oraz Kodeksie Etycznym.

Oferta wiąże, jeśli FM WORLD POLSKA wyśle potwierdzenie jej otrzymania na unikalny adres e-mail wskazany przez Kandydata. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia oferty FM WORLD POLSKA prześle kandydatowi oświadczenie o warunkowym przyjęciu oferty. Warunkiem zawarcia Umowy jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez FM WORLD POLSKA w terminie 30 dni od jego wysłania. Kliknięcie potwierdza jednocześnie, że Kandydat wypełnił formularz w zakładce „Dołącz do nas” na stronie internetowej pl.fmworld.com.

Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje wysłanie unikalnego żądania do serwera FM WORLD POLSKA. Serwer FM WORLD POLSKA przetwarza otrzymane zapytanie przesłane na skutek kliknięcia w link aktywacyjny, a następnie generuje odpowiedź do przeglądarki, procedura zawarcia umowy zostaje zakończona. Serwer FM WORLD POLSKA rejestruje datę i czas wysłanego zapytania tj. dokonanego kliknięcia w link aktywacyjny, IP zewnętrzne przypisane do komputera, z którego dokonano kliknięcia w link aktywacyjny oraz treść wysłanych do Kandydata wiadomości.

Skutki potwierdzenia otrzymania oferty

FM WORLD POLSKA, wysyłając wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdza otrzymanie oferty wstąpienia do Klubu FM WORLD oraz potwierdza jej warunkowe przyjęcie. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 

V. Kodeks Etyczny Klubu FM WORLD

FM WORLD POLSKA posługuje się Kodeksem Etycznym Klubu FM WORLD udostępnianym przed zarejestrowaniem się. Kodeks Etyczny Klubu FM WORLD jest także dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej FM WORLD POLSKA pod adresem pl.fmworld.com.

 

VI. Język

Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

 

VII. Zasady utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści umowy

Treść oferty, a po jej przyjęciu treść Umowy, jest utrwalana przez FM WORLD POLSKA na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. FM WORLD POLSKA stosuje politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Umowa jest przechowywana przez FM WORLD POLSKA. Treść umowy jest dostępna po zalogowaniu, a także może być udostępniona na wniosek Partnera Biznesowego na jego prośbę.

 

VIII. Wykrywanie i korygowanie błędów we wprowadzanych danych

Dane wprowadzane są do systemu za pośrednictwem formularza „Dołącz do nas”. Formularz umożliwia wykrycie błędu podczas wprowadzania poprzez zastosowanie aktywnych formatek. Dane te, aby mogły zostać wprowadzone, muszą przybrać wymagany format. Błędne wprowadzenie danych przez kandydata, a następnie zatwierdzenie ich poprzez wysłanie formularza, może być skorygowane poprzez bezpośredni kontakt z Działem Administracji Partnerów Biznesowych pod adresem administracjapb@fmworld.com. Skorygowanie danych nastąpi za uprzednim ustaleniem tożsamości osoby wnoszącej o ich korektę. Formularz, za pośrednictwem którego wysyłane są dane, chroniony jest protokołem SSL. Dane zawarte w formularzu są szyfrowane.

 

IX. Ceny

Ceny produktów dostępne są w katalogach pod tym adresem, jednak jako Partner Biznesowy będziesz mógł zakupić produkty z przysługującym Ci atrakcyjnym upustem w sklepie internetowym pod adresem sklep-pl.fmworld.com.

 

X. Zasady składania zamówień i reklamacji

Proces zamawiania krok po kroku opisują „Zasady składania zamówień”, a informacje dotyczące składania reklamacji znajdują się w dokumencie „Zasady składania reklamacji”.

 

XI. Prawo odstąpienia od umowy

Partner Biznesowy ma prawo odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i w tym celu powinien złożyć w FM WORLD POLSKA oświadczenie. Partner Biznesowy może skorzystać ze wzoru dostępnego pod adresem: https://pl.fmworld.com/pliki/umowy-wnioski-formularze-21/ (po zalogowaniu).

 

XII. Wypowiedzenie umowy

Umowa Partnerska zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę (członkostwo w Klubie FM WORLD) z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.